shopup.com

สถิติ

1633098

 จากผู้ดูแลระบบ

www.watchomtong.org กำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง ต้องขออภัยทุกท่านที่เข้าชมและค้นคว้าข้อมูล
ผู้จัดทำกำลังรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ.

ดูบทความพระพรหมมงคล

พระพรหมมงคล

พระพรหมมงคล วิ. ฉายา สิริมงฺคโล  อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๒ (ข้อมูลเมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

 • เจ้าอาวาส วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
 • เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระวิปัสสนาจารย์ภาคเหนือ


 สถานเดิม

 • ชื่อ ทอง  นามสกุล พรหมเสน  เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๖  ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน  ณ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่  บิดาชื่อ นายทา  นามสกุล พรหมเสน  มารดาชื่อ นางแต้ม นามสกุล พรหมเสน

 
 บรรพชาอุปสมบท

 • บรรพชาเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๗  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดนาแก่ง ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พระชัยวงศ์ เป็นพระ-อุปัชฌาย์
 • อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ ณ วัดบ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูคัมภีรธรรม พฺรหฺมปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระชัยเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการญาณรังษี วัดหัวยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 


 งานปกครองคณะสงฆ์

 • พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๓๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๕๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๑๑-ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ.๒๔๓๑-๒๕๓๔ เป็นเจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๓๔-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ ๑
 • พ.ศ.๒๕๕๐-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่


 ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

 • พ.ศ.๒๕๓๐   เป็นประธานอำนวยการปริวรรตและจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับล้านนา
 • พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานรำลึกถึงพระครูบาศรีวิชัย ครบรอบ ๑๑๒ ปี
 • พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับถวายปริญญา “พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาพระพุทธสาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • พ.ศ.๒๕๓๗   เป็นประธานอำนวยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับล้านนา
 • พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมหาธาตุวิทยาลัย ในฐานะศิษย์เก่าผู้ได้รับความสำเร็จอย่างสูงทั้งทางโลกและทางธรรม
 • พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี ๒๕๕๑ จากมูลนิธิเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
 • พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้เป็น “อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ”
 • พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับถวายปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


 ลำดับสมณศักดิ์

 • พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นพระปลัดฐานานุกรมของพระครูคัมภีรธรรม เจ้าคณะอำเภอฮอด
 • พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระครูพิพัฒน์คณาภิบาล พระครูสัญญาบัตร
 • พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระสุพรหมยานเถร
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชพรหมาจารย์ ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิมงคลชัยสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนาม ที่ พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีรญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

05 ธันวาคม 2559

ผู้ชม 6846 ครั้ง

Engine by shopup.com